Algemene- en leveringsvoorwaarden

Algemene- en leveringsvoorwaarden
ARTIKEL 1: TOEPASBAARHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van LAT Beheer BV. en haar handelsmaatschappij, ELTIM audio BV, ook handelend als ELTIM Services en ELTIM, met geregistreerde kantoren in Mensingeweer, Nederland, hierna "de leverancier" genoemd.
De klant / koper wordt hierna "de klant" genoemd.
Andere voorwaarden maken slechts deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
De aanvaarding en het behoud van een offerte of orderbevestiging, waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, door de klant zonder commentaar, geeft aan dat de klant instemt met de toepassing van deze voorwaarden.
De mogelijke niet-toepasselijkheid van een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de andere bepalingen.
ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
Koop- en verkoopovereenkomsten en aanvullingen / wijzigingen daarop worden pas bindend na schriftelijke bevestiging van de leverancier.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle offertes / aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Als een offerte / aanbieding een vrijblijvende aanbieding bevat en deze door de klant wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht om de aanbieding binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken.
2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de levering de kostprijs van de bestelde producten stijgt en / of wijzigingen door de autoriteiten en / of beroepsorganisaties worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale voorzieningen, is leverancier gerechtigd deze verhogingen door te berekenen aan opdrachtgever.
Indien tussen de bovengenoemde data door de leverancier en / of onderaannemers een nieuwe prijslijst wordt uitgegeven en in werking treedt, is de leverancier gerechtigd de daarin vermelde prijzen in rekening te brengen of de bepalingen van het vorige lid toe te passen.
2. B. In het geval dat de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kunnen prijsstijgingen worden doorberekend 3 maanden nadat ze in werking zijn getreden overeenkomstig het bovenstaande lid. Bij eerdere prijsverhogingen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. De leverancier heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en andere gegevens verstrekt aan of door de leverancier kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en binden de leverancier niet.
ARTIKEL 4: LEVERING VAN UITGEVOERDE WERKEN
1. Levering wordt in rekening gebracht zoals vermeld in de orderbevestiging, tenzij anders vermeld. Opgegeven levertermijnen kunnen nooit als een deadline worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij laattijdige levering moet de leverancier daarom schriftelijk in gebreke worden gesteld.
2. In het geval van gedeeltelijke leveringen wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3. Indien het onmogelijk blijkt de artikelen aan de klant te leveren, behoudt de leverancier zich het recht voor om, nadat hij de klant in kennis heeft gesteld van het verzuim en de in de ingebrekestelling vermelde termijn is verstreken, de producten op kosten van de klant op te slaan en ze riskeren of vernietigen.
De voorgaande zin doet geen afbreuk aan de verplichting van de klant om de koopprijs te betalen.
4. Een enkele levering vindt plaats op een door de klant opgegeven adres, zelfs indien de klant van plan is de bestelde artikelen naar verschillende adressen te distribueren. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de plaats van bestemming / losplaats goed toegankelijk is.
5. De leverancier is gerechtigd om in verband met de uitvoering van de financiële verplichtingen van de klant vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens de levering te verrichten.
6. De leverancier behoudt zich het recht voor om, in het geval van complexe producten of producten die speciaal voor de klant zijn gemaakt, tot 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
7. Indien de leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, is dit louter ter indicatie: de kwaliteiten van de te leveren artikelen kunnen verschillen van het monster, model of voorbeeld.
ARTIKEL 5: VERVOER
1. De bestelde artikelen worden verzonden op een door de leverancier aan te geven wijze en op risico van de leverancier. Transport wordt apart in rekening gebracht, tenzij anders vermeld.
2. De leverancier zal zich tegen de bovengenoemde risico's verzekeren.
3. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de leverancier voor rekening en risico van de klant opgeslagen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.
ARTIKEL 6: KLACHTEN / RETOUREN
1. Bij ontvangst van de producten is de klant verplicht de artikelen onmiddellijk te inspecteren. Als onregelmatigheden worden ontdekt, moeten deze worden genoteerd op de vrachtbrief en / of bijbehorende documentatie en binnen 24 uur onder de aandacht van de leverancier worden gebracht, gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging.
Overige klachten moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen door de klant per aangetekend schrijven worden gemeld.
2. Indien voornoemde klacht niet binnen de gestelde termijnen aan de leverancier wordt kenbaar gemaakt, worden de artikelen geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
De leverancier moet de klacht kunnen onderzoeken.
4. Indien een retourzending noodzakelijk blijkt, vindt dit alleen plaats voor risico en rekening van de leverancier, indien de leverancier daarvoor schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Als de retourzending betrekking heeft op een klacht zoals hierboven beschreven, vindt de retourzending alleen plaats voor risico en kosten van de leverancier als hij de klacht gegrond heeft verklaard. In dergelijke gevallen vinden retourzendingen plaats op een door de leverancier aan te geven wijze.
5. Indien de artikelen na levering zijn gewijzigd in type en / of samenstelling, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of opnieuw verpakt, is er geen recht om een ​​klacht in te dienen.
6. In geval van gegronde klachten wordt de schade vergoed overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.
7. Goederen waarvan de staat niet kan worden gecontroleerd, zoals grammofoonnaalden, elementen, etc. zijn uitgesloten van ons retourbeleid.
8. In overeenstemming met Nederlands recht is de klant verplicht de goederen zonder reden binnen 14 werkdagen na ontvangst aan de leverancier te retourneren, tenzij de goederen voor de klant zijn uitgepakt, gebruikt, beschadigd of gebroken. Een terugbetaling van de geretourneerde goederen vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen in goede staat. Als de betaling voor de retour moet worden gedaan door de verkoper, worden deze kosten in mindering gebracht op de terugbetaling.
ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE
1. De leverancier voert zijn taak uit op een manier die van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, inclusief gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de breedste zin van het woord, behalve voor zover ze kunnen worden toegeschreven aan zijn grove fout / nalatigheid en / of opzettelijk handelen.
Dezelfde beperking geldt voor personeelsleden en / of derden die door de leverancier worden gebruikt.
2. Indien er duidelijke (fabricage) fouten zijn in de geleverde producten die al aanwezig moesten zijn op het moment van levering, verbindt de leverancier zich ertoe deze producten kosteloos te vervangen.
De leverancier zorgt ervoor dat de geleverde producten van standaard gebruikelijke kwaliteit en betrouwbaarheid zijn; de fysieke houdbaarheid van de producten is gegarandeerd.
3. Onverminderd het bepaalde in de andere leden en van artikel 7, is de aansprakelijkheid van de leverancier - uit welke hoofde dan ook - beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de netto verkoopprijs van de geleverde producten. Naleving van deze garantie wordt beschouwd als de enige en volledige compensatie voor eventuele verliezen.
4.  In alle gevallen is de periode waarbinnen de leverancier tot schadevergoeding kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
5. De klant verliest zijn rechten ten opzichte van de leverancier, is aansprakelijk voor alle verliezen en vrijwaart de leverancier voor elke claim van derden met betrekking tot schadevergoeding indien en voor zover:
   A. de bovengenoemde verliezen zijn ontstaan ​​als gevolg van incompetent gebruik en / of gebruik in strijd met de instructies van de leverancier en / of incompetente opslag (opslag in originele verpakking) van de geleverde producten door de klant;
   B. voornoemde verliezen zijn ontstaan ​​doordat de klant heeft gehandeld op een manier die niet in overeenstemming is met de instructies en / of aanbevelingen van de verkoper.
ARTIKEL 8: BETALING
1. Betaling dient vooraf te geschieden, ook indien levering niet overeenkomstig artikel 4 kan plaatsvinden. De leverancier kan met de klant een betaaltermijn afspreken.
2. Als een factuur niet volledig is betaald na het verstrijken van de in lid 1 genoemde periode:
  A. vanaf dat moment wordt aan de klant een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening gebracht, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
  B. de opdrachtgever is jegens de leverancier een vertragingsrente verschuldigd van cumulatief 2% per maand, berekend op de hoofdsom. In dit verband worden delen van een maand als volledige maanden beschouwd.
  C. na door de leverancier te zijn aangemeld, gedurende een door de leverancier te bepalen periode, dat hij nalaat zijn betalingsverplichtingen na te komen, draagt ​​de klant de kosten met betrekking tot het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke innings- en / of handhavingsmaatregelen , inclusief de kosten van een faillissementsaanvraag. Ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten is de klant aansprakelijk voor minimaal 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 35,00.
3. Naar goeddunken van de leverancier kan de overeenkomst in voorgaande of gelijkwaardige omstandigheden geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, welke maatregel al dan niet kan worden gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet tijdig is nagekomen, heeft de leverancier het recht om de nakoming van de met de klant aangegane verplichtingen voor leveringen / uitvoering van activiteiten op te schorten totdat de betaling is verricht of een betrouwbare zekerheid is gesteld. Hetzelfde geldt voor het moment van verzuim als de leverancier vermoedt dat er redelijke gronden zijn om aan de kredietwaardigheid van de klant te twijfelen.
5. Betalingen door de klant worden altijd gebruikt om alle verschuldigde rente en kosten te verrekenen en vervolgens de facturen die het langst openstaan, zelfs als de klant aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
ARTIKEL 9: AANPASSING
Indien de klant om welke reden dan ook een of meer tegenvorderingen op de leverancier heeft of zal verwerven, doet de klant afstand van het recht op aanpassing met betrekking tot deze (deze) claim (s). Genoemde afstand van het recht op aanpassing is ook van toepassing indien de klant surseance van betaling aanvraagt ​​of failliet wordt verklaard.
ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde en te leveren producten blijven eigendom van de leverancier totdat de klant aan de desbetreffende betalingsverplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.
Deze betalingsverplichtingen bestaan ​​uit de betaling van de koopprijs, evenals vorderingen met betrekking tot enige compensatie wegens tekortkomingen van de zijde van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen.
2. Ingeval de leverancier een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, wordt de betreffende overeenkomst geacht te zijn ontbonden, onverminderd het recht van de leverancier om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
3. De klant is verplicht de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten waarop een eigendomsvoorbehoud van toepassing is in overeenstemming met dit artikel.
ARTIKEL 11: COLLATERAAL / GARANTIE
De klant is niet gerechtigd om de geleverde producten als onderpand aan derden te geven en / of een pandrecht op hen te vestigen, en / of de producten te leveren voor opslag onder de feitelijke controle van een of meer financiers (garantie), aangezien dergelijke acties worden beschouwd als verwijtbare niet-nakoming van de verplichtingen van de klant. De leverancier kan dan onmiddellijk zijn eigen verplichtingen in verband met de overeenkomst opschorten, zonder verplicht te zijn tot ingebrekestelling, of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de leverancier om schadevergoeding, gederfde winst en rente te eisen.
ARTIKEL 12: BANKROET, VERLIES VAN TOEGANG TOT ACTIVA enz.
Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze voorwaarden, wordt de tussen de klant en de leverancier gesloten overeenkomst ontbonden zonder enige eis van rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, op het moment waarop de klant failliet wordt verklaard, of wanneer een verzoek om een ​​tijdelijk surséance van betaling is ingesteld, of wanneer hij de toegang tot en / of de volledige rechtsbevoegdheid met betrekking tot zijn activa of delen daarvan heeft verloren, vanwege een beslagleggingsbevel of onder curatele of anderszins, tenzij de ontvanger of de curator beschouwt de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst als boedelschulden.
ARTIKEL 13: NIET-PRESTATIES / STANDAARD
1. In het geval dat de nakoming van de verplichtingen van de leverancier in overeenstemming met de met de klant gesloten overeenkomst niet mogelijk is, en dat dit kan worden toegeschreven aan niet-verwijtbare niet-nakoming van zijn kant, en / of van de kant van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden / onderaannemers heeft de leverancier het recht om de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant op te schorten voor een door hem zelf te bepalen redelijke termijn, zonder verplicht te zijn om enige schadevergoeding te betalen.
Indien voornoemde situatie zich voordoet terwijl de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de klant zijn verplichtingen jegens de leverancier tot dat moment nakomen.
2. Omstandigheden die niet-verwijtbare niet-nakoming met zich meebrengen, omvatten onder meer: ​​oorlog, opstand, mobilisatie, wanorde in binnen- of buitenland, overheidshandelingen, stakingen en uitsluitingen door het personeel of dreiging daarvan en soortgelijke omstandigheden; verstoring van de valutakoersen die golden op het moment dat de overeenkomst werd gesloten; bedrijfsstoringen als gevolg van brand, ongeval of andere gebeurtenissen; natuurverschijnselen, alle ongeacht of niet-nakoming of niet-tijdige nakoming zich voordoet bij de leverancier, of die van onderaannemers of door hem ingeschakelde derden voor de uitvoering van de overeenkomst.
3. In het geval dat de klant in gebreke blijft met betrekking tot de onmiddellijke nakoming van zijn verplichtingen jegens de leverancier, in geval van stopzetting van betalingen, verzoek om surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, overdracht van eigendom of liquidatie van de onderneming van de klant, alle bedragen die hij verschuldigd is wegens elk contact met de leverancier worden onmiddellijk volledig opeisbaar.
ARTIKEL 14: ANNULERING / ONTBINDING
1. De klant doet afstand van alle rechten om de overeenkomst te ontbinden die voortvloeit uit artikel 6: 265 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering wordt overeengekomen in overeenstemming met de onderstaande paragraaf.
2. Annulering door de klant is alleen mogelijk als de leverancier hiermee instemt.
In dit geval is de klant, naast het betalen van een schadevergoeding aan de leverancier van ten minste 25% van de aankoopprijs, verplicht om reeds bestelde artikelen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de kostprijs te kopen. De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de leverancier dienovereenkomstig.
3. Reeds betaalde bedragen worden niet terugbetaald.
ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTBANKEN
 1. Op overeenkomsten tussen de leverancier en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten zullen ook worden beslecht in overeenstemming met Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de leverancier toestemming verleent om de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de klant woont en / of gevestigd is.
 3. In het geval dat de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan de klant binnen 1 maand nadat de leverancier de klant heeft meegedeeld dat de zaak aan de rechter moet worden voorgelegd, bekend dat hij kiest voor de beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechtbank.
---------